หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

มติ ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 9/2551 ลว.3 ต.ค 51ที่สำคัญเช่น ก.เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 51 ,เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ 4 ปี และเรื่องอื่นๆ
สรุปผลการประชุม ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 9/2551 ลว.3 ต.ค 51ที่สำคัญเช่น ก.เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 51 ,เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ 4 ปี

สรุปผลการประชุม ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 9/2551 ลว.3 ต.ค 51ที่สำคัญเช่น ก.เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 51 ,เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ 4 ปี ดังนี้
 ระเบียบวาระที่ 5
             5.14 เรื่องการกำหนดแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี(2552-2554) และแผนะพนักงานจ้าง 4 ปี(2552-2555)
       ก.อบต.จ สงขลา มีมติเห็นชอบ จำนวน 104 อบต. ยกเว้น อบต.จะโหนง และอบต.คลองหรั่ง ยังไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบ ให้อบต.ทั้ง 2 แห่ง ชี้แจงเหตุผลที่ไม่เสนอแผนฯ และนำเข้าที่ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2551 ต่อไป
        5.15 เรื่องรายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิ์ภาพ(โบนัสปี 51)
          อนุกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลาได้ออกประเมิณ อบต. จำนวน 106 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนระหว่าง 75-94 จำนวน 105 แห่ง ได้รับโบนัสไม่เกิน 3 เท่า และ อบต.สะกอม ได้ คะแนน 96 คะแนน มีสิทธิ์เสนอขอความเห็นชอบโบนัสไม่เกิน 5 เท่า
 ก.อบต มีมติ ให้ความเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานำเสนอ ให้อบต.ตั้งกรรมการเบิกจ่ายเงินได้  ยกเว้น อบต. ที่ยังไม่ได้มีการประเมิณมิติที่ 2.1 การวัดความพอใจบริการประชาชน(7 คะแนน ห้ามเบิกจ่าย) โดยให้อนุกรรมการ ก.อบต(ท้องถิ่นอำเภอตรวจ และนำเสนอเข้า ก.อบต.ในปลายเดือน ต.ค เพื่อให้ ก.อบต เห็นชอบ ก่อนการเบิกจ่าย ต่อไป )
       รายละเอียดอบต.ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบ เพื่อเตรียมพร้อม ครับ
1.เรื่องเงินโบนัส ปี 2551
  ท้องถิ่นต้องขอกันเงินใว้จ่ายฯตามระเบียบหนังสือสั่งการที่มท 0808.4/ว.1934 ลว. 27 กันยายน 2548 หน้งสือจังหวัดแจ้งที่มท 0872.5/ว.7173 ลว.6 ต.ค 2548 กรณีจ่ายขาดเงินสะสมให้จ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบการเงินข้อ90(2) ต้องเป็นเงินสะสมปี 51 สรุปจ่ายขาดวันสุดท้ายคือ 30 ก.ย 51 ตามหนังสือสั่งการที่มท 0809.3/ว. 25 ลว. 9 มี.ค 51
2.การสอบตำแหน่งบริหารฯวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ให้ดำเนินการดังนี้ ครับ
    2.1 เสนอปรับขนาดอบต.ขนาดกลางภายในวันที่ 10 ต.ค 51 เพื่อกำหนดตำแหน่งปลัด 7 รับสมัครในเดือน พ.ย 51
    2.2ตำแหน่งหนัวหน้าส่วนฯ 7 ต้องเสนอปรับปรุงตำแหน่งภายในวันที่ 10 ต.ค 51รับสมัครในเดือน พ.ย 51
3.การเสนอก.อบต. กลาง เพื่อกำหนดจังหวัดสงขลา เป็นเพื่อนที่เสี่ยงภัย ทั้งจังหวัดสงขลา เพื่อประโยชน์การนับอายุราชการทวีคูณ ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 2 แผ่น โดนผมได้เสนอผ่านพี่ปลัดอบต.เชื้อ คณะกรรมการ ก.อบต(ก.กลาง เมื่อ 20 กันยายน 2551 เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงแทนพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา)
                        นายอักษร  บุตรโคตร
                          ปลัดอบต.บางกล่ำ
                  6 ตุลาคม 2551 เวลา 12.40 น
เอกสารการประชุม5 แผ่น วาระที่ 5.14,5.15

 

 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2551(4/4)(1274.72 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2551(3/4)(1295.61 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2551(2/4)(1346.28 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2551(1/4)(1878.34 KB)
 • โดย: ตำบลบางกล่ำ
  ประจำวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

  ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:260)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:604)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:192)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:183)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:259)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation