หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

สมาคมพนักงานส่วนตำบล ดันร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ สมาคมพนักงานส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบนายถวิล ไพรสณฑ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร และผู้ยกร่างพ.

สมาคมพนักงานส่วนตำบล (แห่งประเทศไทย)
เตรียมผลักดันร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับพรรคประชาธิปัตย์
----------------------------------------------

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมพนักงานส่วนตำบล (แห่งประเทศไทย) ได้นำกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นหนังสือเสนอความเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ โดยสมาคมฯ ได้มีความเห็นด้วยกับประเด็นหลักของร่างดังกล่าว อาทิ การให้สำนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เป็นองค์กรอิสระ เช่นเดียวกับ สำนักงาน กกต. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานขององค์กรอิสระต่าง ๆ โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ก.ถ. การให้เลขาธิการ ก.ถ. เป็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ก.ถ. การจัดให้มีสำนักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด การให้เลขาธิการ ก.ถ. เป็น เลขานุการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นต้น นอกจากนั้น สมาคมฯยังได้ขอปรับแก้ไขในบางประเด็นที่เห็นว่า ในร่างของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่สมบูรณ์ เช่น อำนาจในการบริหารงานบุคคล แต่เดิมกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้บริหารเพียงลำพัง ทำให้เกิดปัญหามากมาย จึงขอให้มีการปรับแก้ไขในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสมดุลและมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าวด้วย

          ในการเข้าพบครั้งนี้ นายถวิล ไพรสณฑ์ ได้กรุณาให้คณะกรรมการสมาคมฯ ได้สนทนาถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ตลอด ๑๒ ปีที่ผ่านมา โดยนายถวิลฯ ได้แนะนำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้สมัครสมานสามัคคีกัน ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของฝ่ายการเมือง ให้มีอิสระในการดำเนินงาน โดยตั้งอยู่ในหลักของกฎหมาย ระเบียบ ไม่ควรยอมอยู่ภายใต้การชี้นำของข้าราชการส่วนภูมิภาค ที่ชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม ควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการเอง ทั้งนี้ นายถวิลฯ ยังได้แนะนำให้คณะกรรมการสมาคมฯ รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ และหลักการสำคัญ ๆ ที่ข้าราชการฯเห็นร่วมกัน เป็นจุดร่วม ไม่ควรต่างคนต่างเสนอ ซึ่งจะไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยพรรคประชาธิปัตย์ ยินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไข

นายวิชัย ศรีขวัญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมส่งเสริมฯ

          นอกจากนั้น สมาคมฯยังได้เสนอต่อนายถวิลฯ ขอให้เร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้บริหารไม่ยอมให้เบิกจ่าย โดยนายถวิลฯ รับปากจะนำไปพิจารณาโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร้องขอให้รัฐบาลได้ดูแลเอาใจใส่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะสวัสดิการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับให้เท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ที่มีหลายท้องถิ่นผู้บริหารไม่อนุมัติให้ข้าราชการเบิก รวมทั้งปัญหาการโอน (ย้าย) การบรรจุแต่งตั้ง ที่ไม่ได้ใช้หลักคุณธรรมในพิจารณา แต่มีการเรียกรับเงินจากผู้บรรจุแต่งตั้ง หรือ ผู้ขอโอน (ย้าย) เป็นต้น โดยนายถวิลฯ ได้รับเรื่องไปเพื่อดำเนินการต่อไป (ดูรายละเอียดหนังสือสมาคมฯ คลิกที่นี่ )

นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
นายจรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ

          จากนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด อบต.และเทศบาล นำกระเช้าของขวัญ ไปขอพรปีใหม่และขอแนะนำจากผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดูแลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายวิชัย ศรีขวัญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, นายจรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, และ นายพิษณุ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยผู้ใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบได้ให้กำลังใจในการทำงานของสมาคมฯและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งยินดีให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้งการให้การดูแลข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย.

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ
นายพิษณุ พรหมจารีย์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบฯ

 

ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น......รายงาน
๑๒ มกราคม ๒๕๕๒

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:154)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:148)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:235)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เกษตรโลก เกษตรเรา-ข่าตาแดง ที่บางกล่ำ ปลูกง่ายรายได้ดี ราคา ก.ก ละ ๕๐ บาท ส่งตลาดหาดใหญ่ และมาเลซีย มีเท่าไร่ขายหมด ครับ (ดู:362)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ย้อนรอย ยกเลิกซี ข้าราชการอปท. กว่าจะได้ใช้มันยากๆๆๆรอมานานๆๆๆ ปี 51 แล้วมีข่าวดีว่า 1 มกราคม 2558 จะได้ใช้จริงรึ..? หรืออาจจะยังต้องรอต่อไปไม่รู้ต่อได๋......? มาดูของเก่าที่เคยพูด มาตรงกับของใหม่เกือบ 100% ครับ (ดู:1340)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation