หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการหนูน้อย ฟันดี

กีฬา อบต.บางกล่ำ คัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 164

สมาคมพนักงานส่วนตำบล ดันร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ สมาคมพนักงานส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบนายถวิล ไพรสณฑ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร และผู้ยกร่างพ.

สมาคมพนักงานส่วนตำบล (แห่งประเทศไทย)
เตรียมผลักดันร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับพรรคประชาธิปัตย์
----------------------------------------------

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมพนักงานส่วนตำบล (แห่งประเทศไทย) ได้นำกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นหนังสือเสนอความเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ โดยสมาคมฯ ได้มีความเห็นด้วยกับประเด็นหลักของร่างดังกล่าว อาทิ การให้สำนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เป็นองค์กรอิสระ เช่นเดียวกับ สำนักงาน กกต. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานขององค์กรอิสระต่าง ๆ โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ก.ถ. การให้เลขาธิการ ก.ถ. เป็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ก.ถ. การจัดให้มีสำนักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด การให้เลขาธิการ ก.ถ. เป็น เลขานุการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นต้น นอกจากนั้น สมาคมฯยังได้ขอปรับแก้ไขในบางประเด็นที่เห็นว่า ในร่างของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่สมบูรณ์ เช่น อำนาจในการบริหารงานบุคคล แต่เดิมกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้บริหารเพียงลำพัง ทำให้เกิดปัญหามากมาย จึงขอให้มีการปรับแก้ไขในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสมดุลและมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าวด้วย

          ในการเข้าพบครั้งนี้ นายถวิล ไพรสณฑ์ ได้กรุณาให้คณะกรรมการสมาคมฯ ได้สนทนาถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ตลอด ๑๒ ปีที่ผ่านมา โดยนายถวิลฯ ได้แนะนำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้สมัครสมานสามัคคีกัน ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของฝ่ายการเมือง ให้มีอิสระในการดำเนินงาน โดยตั้งอยู่ในหลักของกฎหมาย ระเบียบ ไม่ควรยอมอยู่ภายใต้การชี้นำของข้าราชการส่วนภูมิภาค ที่ชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม ควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการเอง ทั้งนี้ นายถวิลฯ ยังได้แนะนำให้คณะกรรมการสมาคมฯ รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ และหลักการสำคัญ ๆ ที่ข้าราชการฯเห็นร่วมกัน เป็นจุดร่วม ไม่ควรต่างคนต่างเสนอ ซึ่งจะไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยพรรคประชาธิปัตย์ ยินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไข

นายวิชัย ศรีขวัญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมส่งเสริมฯ

          นอกจากนั้น สมาคมฯยังได้เสนอต่อนายถวิลฯ ขอให้เร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้บริหารไม่ยอมให้เบิกจ่าย โดยนายถวิลฯ รับปากจะนำไปพิจารณาโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร้องขอให้รัฐบาลได้ดูแลเอาใจใส่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะสวัสดิการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับให้เท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ที่มีหลายท้องถิ่นผู้บริหารไม่อนุมัติให้ข้าราชการเบิก รวมทั้งปัญหาการโอน (ย้าย) การบรรจุแต่งตั้ง ที่ไม่ได้ใช้หลักคุณธรรมในพิจารณา แต่มีการเรียกรับเงินจากผู้บรรจุแต่งตั้ง หรือ ผู้ขอโอน (ย้าย) เป็นต้น โดยนายถวิลฯ ได้รับเรื่องไปเพื่อดำเนินการต่อไป (ดูรายละเอียดหนังสือสมาคมฯ คลิกที่นี่ )

นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
นายจรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ

          จากนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด อบต.และเทศบาล นำกระเช้าของขวัญ ไปขอพรปีใหม่และขอแนะนำจากผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดูแลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายวิชัย ศรีขวัญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, นายจรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, และ นายพิษณุ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยผู้ใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบได้ให้กำลังใจในการทำงานของสมาคมฯและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งยินดีให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้งการให้การดูแลข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย.

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ
นายพิษณุ พรหมจารีย์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบฯ

 

ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น......รายงาน
๑๒ มกราคม ๒๕๕๒

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วน 1-4 เม.ย นี้.ชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทยเรื่องการบริหารงานบุคคลและสิทธิสวัสดิการได้ที่ www.samaphan.net (ดู:344)(วันที่:02 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ภาพบรรยากาศ วันอบต.จ.สงขลา ๒ มี.ค.๕๗ ได้ความรู้วิชาการ+ความสามัคคี+สนุกๆๆๆ ครับ (ดู:382)(วันที่:04 มี.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน อบต.สงขลา เชิญชาว อบต.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม ที่ อบจ.สงขลา วันอาทิตย์นี้ ครับ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป งานประชุมวิชาการ ท้องถิ่นก้าวไกลด้วยพลังคนท้องถิ่น และกิจกรรมกีฬา ปันยิ้มสร้างสุข (ดู:527)(วันที่:27 ก.พ. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงานส่วนตพบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ดู:660)(วันที่:27 ม.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่องสำคัญมากๆๆ เชิญปลัดอบต.จ.สงขลา ประชุมวันนี้ 20 ธ.ค 56 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ รายละเอียดดังนี้ (ดู:803)(วันที่:20 ธ.ค. 2556)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation